fredag 10. september 2010

Arbeidsbeskrivelse for lærere

Har fått flere spørsmål om arbeidsbeskrivelsen til kontaktlærerne. Skulle ha lagt den ut på twitter, men strevde litt med å få det til, så jeg gjør det på enkleste måten - kopierer den inn i bloggen :)

Arbeidsbeskrivelse for kontaktlærere


Formål:
Å skape et godt læringsmiljø på trinnet og sikre tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Ansvarsområde:
Kontaktlærer skal ha ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, bl.a. kontakt med hjemmet.

Kontaktlærers arbeidsoppgaver:
• Arbeider etter gjeldende læreplan
• Veilede elevene i forhold til læring og utvikling.
• Dokumentere elevenes faglige utvikling.
• Tilpasse elevenes arbeidsplan.
• Holde god kontakt mellom skole og hjem.
• Sammen med trinnkontakter arrangere 2 foreldremøter pr år.
• Høstens møte arrangeres av trinnets kontaktlærere.
• Vårens møte arrangeres av trinn- og FAU-kontakter.
• Gjennomføre elevsamtaler med kontaktelevene.
• Gjennomføre planlagte samtaler med foreldre/foresatte minst 2 ganger årlig.
• Har ansvar for at samtalene dokumenteres og arkiveres.
• Kompetansemålene skal ha fokus i samtalene
• Føre elevenes fravær.
• Følge opp skolens krav til elevenes orden og oppførsel.
• Sørge for god informasjon og kontakt med hjemmet.
• Følge opp kontaktelever med spesielle behov i dialog og samarbeid med spesialpedagog og sosiallærer.
• Skrive IOP og halv/årsrapporter i samarbeid med de involverte parter (foresatte, kollegaer..).
• Ha kontakt med andre etater og instanser som PPT, barnevern, Østerlide, helseforetak, Hjelpemiddelsentralen og BUP. Eventuelt i samarbeid med ledelsen.

Ingen kommentarer: